Verkko-oppiminen
Ennen Clanedia Clanedilla

Verkko-oppiminen
Clanedilla

Liity joukkoon, ja ihastu Clanediin

claned-review
claned-review
claned-review
claned-review
claned-review

Claned on
kokonaisvaltainen
oppimisratkaisu

Claned – verkko-oppimista joka todella toimii

Mikä Claned on?

Ensin­näkin Claned on digi­taa­linen oppi­mi­sym­pä­ristö. Se on kuin ver­kossa toimiva luok­ka­huone, jossa voit itse luoda tehok­kaita verk­ko­kursseja mihin tahansa tar­koi­tukseen yri­tys­kou­lu­tuk­sesta yli­opis­to­kurs­seihin. Lisää vain oppi­mis­ma­te­ri­aalit, kutsu oppijat ja laita kurssi käyntiin.

Toi­seksi Claned tarjoaa oppi­misen muo­toilua. Claned on ainoa digi­taa­linen oppi­mi­sym­pä­ristö, johon on sisään­ra­ken­nettu oppi­misen muo­toilun ele­menttejä. Oppi­mis­ma­te­ri­aalit heräävät eloon ja saavat oppijat haluamaan suo­rittaa tehtäviä.

Kol­man­neksi Claned auttaa var­mis­tamaan, että kurs­si­laiset todella oppivat halutut asiat. Claned kerää ja ana­lysoi auto­maat­ti­sesti oppi­mis­dataa kai­kista oppi­mi­sym­pä­ristön tapah­tu­mista. Voit siis hel­posti seurata kurs­si­laisten edis­ty­mistä ja mitata verkko-oppi­misen vai­ku­tusta orga­ni­saa­tiosi tuloksiin.

Tehosta yritystoimintaa verkko-oppimisella

Halusitpa sitten opettaa asiak­kaitasi käyt­tämään tuot­teitasi, pereh­dyttää uusia työn­te­ki­jöitä tai vetää vaa­tivia joh­ta­ja­kou­lu­tuksia, on kaikkein tär­keintä, että osal­lis­tujat todella sisäis­tävät ope­tuksen. Mitä paremmin ihmiset oppivat, sitä paremmin yri­tyskin pärjää. Cla­ne­dilla verkko-oppi­mi­sesta saa teho­kasta ja mitattavaa.

“Olen yllät­tynyt siitä, että kurs­seil­lamme kaikki todella osal­lis­tuvat oppi­miseen. En ollut verk­ko­kou­lu­tuksen kan­nattaja ennen Clanedia.” 

Tuomas Ali­vuotila
Cus­tomer Success Manager
Solita

Yhdessä oppimista

Claned roh­kaisee sosi­aa­liseen oppi­miseen. Sen sijaan että kukin lukisi tekstejä itsekseen, digi­taa­linen oppi­mi­sym­pä­ris­tömme kan­nustaa oppi­joita yhteis­työhön. Yhdessä oppi­minen lisää moti­vaa­tiota ja johtaa parempiin oppimistuloksiin.

“Oppi­joiden välinen vuo­ro­vai­kutus on meille tärkeää. Tulemme tule­vai­suu­dessa kes­kit­tymään vielä enemmän kurs­siemme sisällä tapah­tuvan vuo­ro­vai­ku­tuksen lisäämiseen.” 

Tiina Park­konen
Verkko-ope­tuksen koor­di­naattori
Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu Xamk

Clanedilla
oppiminen
tuo hymyn
huulille

Laitetaan homma käyntiin - ota yhteyttä

Vesa Perälä

CEO & FOUNDER

Petri Virtanen

CHIEF COM­MERCIAL OFFICER

Mariam Shodeinde

Chief Growth Officer

+358 408010285

Teemu Vaalasmaa

Head of Learning Design

Mervi Palander

Founder

Vesa Perälä

CEO & FOUNDER

Petri Virtanen

CHIEF COM­MERCIAL OFFICER

Mariam Shodeinde

Chief Growth Officer

+358 408010285

Teemu Vaalasmaa

Head of Learning Design

Mervi Palander

Founder

Uutiset & blogi

Sorry, we couldn’t find any posts. Please try a dif­ferent search.

Lue lisää
uutisia & blogeja

Seuraa meitä ja liity keskusteluun

Tilaa uutiskirjeemme ja ala
verkko-oppimisen sankariksi