Kokonaisvaltainen
digitaalinen
oppimisympäristö

Yksi markkinoiden palkituimmista EdTech-tuotteista

0 %
Lisää käyt­täjiä vuosittain
0 +
Asia­kasta
0 +
Maata
0 +
Pal­kintoa

Enemmän kuin
tavallinen oppimisalusta

Claned ei ole taval­linen LMS (oppi­misen hal­lin­ta­jär­jes­telmä). Se on ainoa digi­taa­linen oppi­mi­sym­pä­ristö, jossa on sisään­ra­ken­nettuja learning design -ele­menttejä, jotka ohjaavat käyt­täjää intui­tii­vi­sesti luomaan parempia verk­ko­kursseja, oli kyse mil­lai­sesta verkko-oppi­mi­sesta tahansa. Cla­ne­dilla kurssien suun­nit­te­lijat luovat tehok­kaita kursseja, jotka joh­tavat ensi­luok­kaisiin oppimistuloksiin.

Claned myös kerää auto­maat­ti­sesti dataa kai­kista alus­talla tapah­tu­vista oppi­mi­sak­ti­vi­tee­teista. Dataa hyö­dyn­tä­mällä voit tark­kailla kurs­siesi toi­mi­vuutta reaa­lia­jassa ja tehdä niihin tar­vit­taessa parannuksia.

Digi­taa­linen oppi­mi­sym­pä­ris­tömme soveltuu kai­ken­laisiin kurs­seihin yri­tys­kou­lu­tuk­sesta aina yli­opis­to­kurs­seihin. Se sopii yhtä hyvin kan­sain­vä­li­sille yri­tyk­sille kuin yksityishenkilöillekin.

Tukee kaikenlaisia
digitaalisia oppimismateriaaleja

Sisäänrakennetut learning
design -elementit

Tarjoamme halukkaille oppimisanalytiikkaa
ja muita analyysejä 

Helppo käyttää

Omien kurssien luo­minen Cla­ne­dissa on vai­va­tonta. Voit käyttää halua­miasi digi­taa­lisia oppi­mis­ma­te­ri­aaleja: webi­naareja, videoita, PDF-tie­dostoja tai vaikka VR-pelejä. Omien mate­ri­aalien lisää­minen val­miisiin kurs­si­pohjiin tekee kurssien luo­mi­sesta helppoa.

Intui­tii­vinen LMS | Valmiit kurssipohjat

Interaktiiviset materiaalit ja kontekstuaalinen kommentointi

Kaikki Cla­nediin lisät­tävät oppi­mis­ma­te­ri­aalit muut­tuvat inte­rak­tii­vi­siksi. Jos kurs­si­lainen on esi­mer­kiksi luke­massa teks­ti­do­ku­menttia, voi hän alle­viivata lauseita ja lisätä niihin kom­mentteja. Näin kes­kus­telut käydään oikeassa kon­teks­tissa mate­ri­aalien sisällä sen sijaan, että ne huk­kui­sivat eril­li­selle kes­kus­te­lu­pals­talle. Sama pätee videoihin ja muihin materiaaleihin.

Inte­rak­tii­viset mate­ri­aalit | Kon­teks­tu­aa­linen kommentointi

Sosiaalinen oppiminen

Cla­nedin digi­taa­linen oppi­mi­sym­pä­ristö roh­kaisee oppi­joita kom­mu­ni­koimaan kes­kenään ja tekemään yhteis­työtä. Kuten sosi­aa­lista mediaa käy­tet­täessä, kurs­si­laiset voivat jättää kom­mentteja, kes­kus­tella eri aiheista ja jakaa muis­tiin­panoja. Tut­ki­musten mukaan yhdessä oppi­minen lisää moti­vaa­tiota ja johtaa parempiin oppimistuloksiin.

Sosi­aa­linen oppi­minen |  Yhdessä oppi­minen | Lataa whitepaper

White label -vaihtoehto

Tar­joamme oppi­mi­sym­pä­ris­tös­tämme white label -vaih­toehtoa. Se tar­koittaa, että oppi­mi­sym­pä­ristön visu­aa­linen ilme voidaan muokata vas­taamaan omaa brän­diäsi mukaan lukien logot, taus­ta­kuvat, oma URL ja kir­jau­tu­missivu. Näin oppi­joille on heti selvää, että he ovat tulleet oikeaan paikkaan.

Brändäys | Oma visu­aa­linen ilme

Yhteensopiva
kaikkien muiden järjestelmien kanssa

Claned LMS toimii Mic­rosoft Azure -pil­vi­pal­velun kautta. Jär­jes­telmäsi ja Cla­nedin välinen kom­mu­ni­kointi tapahtuu ohjel­moin­ti­ra­ja­pinnan (REST API) avulla.

Cla­nedin käytön aloit­ta­minen ei vaadi IT-pro­jektia, eikä meidän tar­vitse tulla paikan päälle suo­rit­tamaan asen­nusta. LMS toimii “plug-and-play” peri­aat­teella, joten sitä voi käyttää missä tahansa ja milloin tahansa. Claned on käyt­tö­valmis minuuteissa.

Pil­vi­poh­jai­suuden ansiosta pal­ve­lussa ei esiinny huol­to­katkoja. Sinun ei myöskään tar­vitse koskaan huolia, kes­tääkö oppi­mi­sym­pä­ristö tuhansia saman­ai­kaisia käyttäjiä.

Pil­vi­poh­jainen LMS |  REST API | Käyt­tö­valmis minuuteissa

Seuraa oppimista reaaliajassa

Cla­ne­dissa on seu­ran­tao­mi­naisuus, jolla opet­tajat voivat tar­kas­tella oppi­joiden edis­ty­mistä. Opettaja näkee het­kessä, mitä mate­ri­aaleja kukakin on suo­rit­tanut, kuinka paljon aikaa mihinkin on käy­tetty sekä minkä mate­ri­aalien kanssa ilmenee ongelmia. Opettaja pääsee heti aut­tamaan apua tar­vit­sevia oppi­joita ja ehkäi­semään kurssin keskeytyksiä.

Seuraa oppi­joiden ete­ne­mistä | Ehkäise keskeytyksiä

Oppimisanalytiikka

Claned kerää auto­maat­ti­sesti dataa kai­kista oppi­mi­sym­pä­ris­tössä tapah­tu­vista oppi­mi­sak­ti­vi­tee­teista. Voit käyttää dataa monin tavoin, kuten tun­nistaa kes­keyt­tä­mis­vaa­rassa olevat oppijat sekä parantaa kurssien hei­kosti toi­mivia materiaaleja.

Ennen kaikkea data kui­tenkin auttaa näkemään, kuinka teho­kasta oppi­minen todella on ja kuinka se vai­kuttaa orga­ni­saa­tiosi muihin tavoitteisiin.

Datan kerää­minen | Data-analytiikka

Kolmella helpolla askeleella alkuun

1. Ota käyttöön Clanedin digitaalinen oppimisympäristö

2. Lisää oppimismateriaalit

3. Aloita kurssit

Oletko valmis tarjoamaan
parempaa verkko-oppimista?
Aloita tästä!