Tuomme tuloksellisen oppimisen mukanamme

Tyk­käämme työs­ken­nellä kump­pa­nei­demme kanssa. Autamme aina var­mis­tamaan, että he saavat oppi­mi­sym­pä­ris­tös­tämme parhaan mah­dol­lisen hyödyn. Alta voit lukea muu­taman asia­kas­re­fe­renssin, jotka avaavat paremmin Cla­nedin mah­dol­li­suuksia. Jos ins­pi­raatio iskee ja haluat kuulla Cla­ne­dista lisää, ota meihin vapaasti yhteyttä.

Yrittäjyysharjoittelu 

Case Santander

San­tan­derin Explorer-ohjelman arvioidaan tavoit­tavan vuoden aikana jopa 2 000 nuorta yrit­täjää ympäri maa­ilmaa. Cla­ne­dilla he tar­joavat sekä kou­lu­tusta että yhteisön, jossa yrit­täjät pää­sevät kehit­tämään ideoitaan. 

Online mikrokurssit 

Case XAMK

Xamk alkoi myydä mik­ro­kursseja haluk­kaille oppi­joille ympäri maa­ilmaa. Kuka tahansa voi ostaa kursseja Xamkin verk­ko­kau­pasta ja suo­rittaa ne Cla­nedin oppimisympäristössä. 

Kuinka he jär­jes­tivät ammat­ti­kou­lu­tuksen siir­ty­mällä verk­ko­ym­pä­ristöön pan­demian aikana

Kuinka puo­li­au­to­ma­ti­soida moni­mut­kainen asia­kas­kou­lutus ja uuden työn­te­kijän perehdyttäminen

Ammatillinen harjoittelu 

Case Professio

Cla­nedin avulla Pro­fessio siirsi kou­lu­tus­tar­jon­nastaan 95 % verkkoon (ennen 95 % paikan päällä). 40 kurssin aikana yli 200 oppijaa jät­tivät yhteensä yli 400 kom­menttia, mikä kertoo ope­tuksen osal­lis­ta­vuuden onnistumisesta. 

Työntekijäharjoittelu 

Case MRoom

M Room tarjoaa Cla­ne­dilla kou­lu­tusta par­tu­reilleen yli 70:ssä liik­keessä. Kou­lu­tukset voivat käsi­tellä mitä tahansa uusista hius­tyy­leistä ope­ra­tii­visiin toi­min­toihin. Työn­te­kijät voivat ope­tella uusia taitoja koska tahansa ja edetä urallaan. 

Oletko valmis tarjoamaan
parempaa verkko-oppimista?
Aloita tästä.