Oppimista, joka oikeasti toimii

Opi luomaan tehokkaita verkkokursseja, jotka todella osallistavat oppijoita

Olemme kumppanisi , kun haluat luoda
osallistavaa, verkko-oppimista

Sisäänrakennettuja learning design
elementtejä

Valmiita kurssipohjia
eri oppimistavoitteille

Räätälöityjä learning design -työpajoja ammattilaistemme ohjaamana

Data scientistimme luovat sinulle kattavia
raportteja kurssiesi vaikutuksista

Sisäänrakennettuja learning design - elementtejä

Learning designin – eli oppi­misen muo­toilun – avulla voit luoda verk­ko­kursseja, jotka todella moti­voivat kurs­si­laisia oppimaan. Hyö­dyn­tä­mällä verkko-oppi­misen par­haita käy­täntöjä, autamme sinua saamaan kaiken irti nykyi­sistä oppimismateriaaleistasi.

Kuinka tämä sitten toimii käy­tän­nössä? Hyvä alusta on kaiken a ja o.

Cla­nedin digi­taa­linen oppi­mi­sym­pä­ristö on ainoa, jossa on sisään­ra­ken­nettuna learning design -ele­menttejä. Oppi­mi­sym­pä­ris­tömme esi­mer­kiksi ohjaa kou­lut­tajia jakamaan oppi­mis­ma­te­ri­aa­linsa pie­nempiin moduu­leihin, joita kurs­si­laiset voivat suo­rittaa halua­massaan jär­jes­tyk­sessä. Lisäksi tar­joamme valmiit kurs­si­pohjat, joihin oppi­mis­ma­te­ri­aalit on helppo lisätä. Haluamme tehdä omien verk­ko­kurssien suun­nit­te­lusta ja luo­mi­sesta mah­dol­li­simman vaivatonta.

Digi­taa­linen oppi­mi­sym­pä­ris­tömme sisältää kom­men­tointi- ja vuo­ro­vai­ku­tuso­mi­nai­suuksia, joten voit luoda osal­lis­tavia sisältöjä ja hyö­dyntää sosi­aa­lista oppimista.

 

Lisäksi tar­joamme help­po­käyt­töisen upo­tus­työ­kalun, jotta voit käyttää kurs­seillasi inte­rak­tii­visia kuvia ja 360 asteen videoita. Voit muuttaa kurs­si­laiset pas­sii­vi­sista kulut­ta­jista aktii­vi­siksi ja moti­voi­tu­neiksi osallistujiksi.

On tut­kittu, että osal­lis­tu­mis­tason paran­tu­minen usein lisää oppijan moti­vaa­tiota, mikä johtaa lopulta parempiin oppimistuloksiin. 

Tar­joamme kurssien ohjaa­jille visu­aa­lisen ja help­po­käyt­töisen ana­ly­tiik­ka­nä­kymän, josta voi seurata sekä oppi­joiden edis­ty­mistä että ope­tus­ma­te­ri­aalien toi­mi­vuutta. Ohjaaja voi het­kessä tun­nistaa apua kai­paavat oppijat ja saa myös tietoa siitä, kuinka omia ope­tus­ma­te­ri­aaleja voisi parantaa.

Digi­taa­lisen oppi­mi­sym­pä­ristön lisäksi tar­joamme learning design -työ­pajoja. Niissä käymme läpi onnis­tuneen verk­ko­kurssin suun­nit­telun ja luo­misen vaiheet ja peri­aatteet. Työ­pa­jojen aikana oppi­mis­muo­toilun asian­tun­ti­jamme opas­tavat hyö­dyn­tämään verkko-oppi­misen par­haita käy­täntöjä, työ­kaluja ja metodeja. Kurssien jälkeen sinulla on käy­tössäsi kaikki onnis­tu­neiden verk­ko­kurssien luo­miseen tar­vit­tavat tiedot ja työkalut.

Claned hyö­dyntää koneop­pi­mista ja algo­ritmeja, joiden avulla alusta osaa luoda auto­maat­tista sisältöä ja aihe­pii­ri­tun­nis­teita. Ne näyt­tävät heti, mitkä ope­tus­oh­jelmasi osiot ja kon­septit ovat oppi­joillesi helppoja, vai­keita, osal­lis­tavia tai epä­mo­ti­voivia. Saat reaa­liai­kaisia havaintoja, jotka aut­tavat muok­kaamaan kurs­sejasi tarpeen mukaan.

Valmiit kurssipohjamme
saavat kurssin vetäjän hymyilemään

Valmiit kurssipohjamme
saavat kurssinvetäjän
hymyilemään

Uutiset & blogi

Sorry, we couldn’t find any posts. Please try a dif­ferent search.

Read more
News & Insights

Olemme valmiina
Oletko sinä?