Päivitä taitojasi mikrokursseilla

Verkko-oppimisesta on tullut lyhyessä ajassa jopa tärkein koulutusviennin väline.

 | Kirjoittanut: 

Claned

Suo­ma­laisten, peda­go­gi­sesti hyvin suun­ni­tel­tujen kurssien ja sisäl­töjen kysyntä kasvaa kan­sain­vä­li­sesti koko ajan. Me var­mis­tamme osal­tamme, että myy­tä­vistä oppi­mis­ko­ko­nai­suuk­sista tehdään osal­lis­tavia, sosi­aa­liseen oppi­miseen kan­nus­tavia ja tehok­kaita. Tässä työssä hyö­dyn­nämme osaa­mis­tamme oppi­mi­sa­na­ly­tii­kasta sekä peda­go­gi­sesta oppi­mis­muo­toi­lusta ja luon­nol­li­sesti moneen kertaan pal­kittua digi­taa­lista oppi­mi­sym­pä­ris­töämme.
Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu Xamk on aloit­tanut englan­nin­kie­listen mik­ro­kurssien myynnin uudessa Xamk Pulse -verk­ko­kau­passaan. Mik­ro­kurssit on suun­nattu kan­sain­vä­li­sille kou­lu­tus­mark­ki­noille ja ovat osa Xamkin kou­lu­tus­viennin kokonaisuutta.

Mikrokurssi rakentuu oppimismoduuleista, jotka sisältävät lyhyitä videoita, automatisoituja oppimistehtäviä sekä muita digitaalisia materiaaleja.

”Ensim­mäiset jul­kaistut mik­ro­kurssit ovat sisäl­löltään omaan hyvin­vointiin ja ympä­ris­tö­te­koihin kes­kit­tyviä. Jat­kossa Xamk tuottaa mik­ro­kursseja monia­lai­sesti ja jat­kuvana tuo­tantona. Ensim­mäisten mik­ro­kurssien jou­kossa on esi­mer­kiksi Become an eco-warrior -kurssi, jonka avulla kuka tahansa meistä voi lisätä osaa­mistaan ja tie­tä­mystään ympä­ris­tö­te­ko­jensa vai­ku­tuk­sista, niin hyvässä kuin pahassa. Mik­ro­kurssien avulla olemme luoneet oppi­joille parhaat mah­dol­liset edel­ly­tykset oppia uusia asioita itseoh­jautuen digi­taa­li­sessa oppi­mi­sym­pä­ris­tössä”, toteaa verkko-ope­tuksen koor­di­naattori Tiina Parkkonen.

Jokainen mikrokurssi tuotetaan monialaisessa ammattilaisten tiimissä. Xamkin luoma tuotantomalli mahdollistaa laadukkaan ja tehokkaan tuotannon.

”Meillä on jokai­sessa tuo­tan­nossa mukana muun muassa peda­go­gii­kasta ja video­tuo­tan­noista vas­taavat tuot­tajat. Muu­tenkin pyrimme käyt­tämään mah­dol­li­simman monia­laista osaa­mista mik­ro­kurssien raken­ta­mi­sessa. Jokainen mik­ro­kurssi on oma rää­tä­löity koko­nai­suu­tensa, jonka eri osa-alueet on raken­nettu huo­lella, kuten esi­mer­kiksi inte­rak­tii­viset sisällöt, peda­go­giikka ja graa­finen ulkoasu”, toteaa mik­ro­kurs­si­tuo­tan­noista vas­taava pro­jek­ti­pääl­likkö Pekka Pulkkinen.

Xamk tulee jatkossa laajentamaan verkkokauppaansa ja avaamaan sen myös muille suomalaisille korkeakouluille ja kumppaneille.

Mik­ro­kurssit ja uusi verk­ko­kauppa ovat osa Xamkin kou­lu­tus­vientiä ja kou­lu­tus­tar­jonnan kan­sain­vä­lis­ty­mistä. Xamkin yhtenä stra­te­gisena pain­opis­teenä on kansainvälisyys.

”Kou­lu­tuk­selle on kysyntää ympäri maa­ilman, mutta eri­tyi­sesti Aasiassa ja Afri­kassa, jossa väestö kasvaa ja vau­rastuu voi­mak­kaammin kuin pai­kal­linen kou­lu­tus­tar­jonta lisääntyy. Se luo tilaa Xamkin toi­min­nalle. Tämän lisäksi tun­nis­tamme mark­ki­na­rakoa myös Itä-Euroo­passa”, toteaa rehtori Heikki Saastamoinen.

Xamk Pulse on jat­kuvan oppi­misen koko­naisuus, johon mik­ro­kurssien lisäksi kuu­luvat Xamkin avoin ammat­ti­kor­kea­koulu ja täydennyskoulutus.

Ota yhteyttä meihin ja varaa ilmainen demo – luodaan orga­ni­saa­tiollesi nopeasti ja vai­vat­to­masti verkko-oppi­mis­rat­kaisu, joka toimii erin­omaisena, skaa­lau­tuvana ja kus­tan­nus­te­hok­kaana vaih­toehtona perin­tei­selle luokkahuoneopetukselle.

LISÄTIETOJA XAMK PULSE MIKROKURSSEISTA

Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu
Pro­jek­ti­pääl­likkö
Pekka Pulk­kinen
040 630 0341,
Pekka.Pulkkinen (at) xamk​.fi

Heräsikö sinullakin kiinnostus kehittää yrityksesi koulutusta?

Lähetä meille viesti, niin ker­romme lisää Cla­nedin tar­joa­mista mahdollisuuksista.

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lisää tutkittavaa

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Lue lisää
uutisia & blogeja

Ota askel kohti
parempaa verkko-oppimista
Clanedilla!

Kysy mitä tahansa

Varaa esittely