Kirjaudu

Perehdytyksestä jatkuvaan oppimiseen

 | Kirjoittanut: 

Chris Hutchinson
Sisällysluettelo
  Add a header to begin generating the table of contents
  Book A Demo With Claned

  On ohi ne ajat, jolloin perehdytys oli vain yksittäinen iltapäivä esihenkilön toimistossa. Nykypäivänä se on jatkuvan oppimisen lähtökohta.

  Kuvittele työpaikka, jossa oppiminen on yhtä luonnollista kuin hengittäminen, jossa jokainen päivä tuo mukanaan uutta tietoa ja yhteistyötä.

  Tämä artikkeli lähtee tutkimusmatkalle tutkimaan tätä muutosta. 

  Uusi perehdytyksen näkökulma: Jatkuvan Oppimisen lähtölaukaus

  Perehdytyksen uusi määritelmä 

  Ensimmäinen askel on perehdytyksen uudelleenmäärittely. Se ei enää ole pelkkää lomakkeiden täyttämistä. Nykyaikainen perehdytys on kokemus, joka tutustuttaa uudet työntekijät yrityskulttuuriin sekä heidän rooliinsa organisaation prosesseissa ja projekteissa. Se on usein ensimmäinen asia, jonka uusi työntekijä kohtaa aloittaessaan tehtävässään, ja se voi luoda pohjan jatkuvan kasvun ja oppimisen matkalle. 

  Perehdytyksen jälkeen: Jatkuvan oppimisen kulttuurin kehittäminen 

  Strukturoidut oppimispolut 

  Alkuperäisen perehdytysvaiheen jälkeen matka voi edetä strukturoiduksi, jatkuvaksi oppimispoluksi. Uusille työntekijöille suunnattu kysely tai palaute-tehtävä voi olla loistava tapa kerätä tietoa ja oivalluksia mahdollisista kehityspoluista.

  Kysyminen nykyisistä osaamisalueista ja taidoista on hyvä lähtökohta, mutta harkitse myös menemistä syvemmälle – mitä taitoja työntekijät haluavat kehittää? Mitkä organisaation tai liiketoiminnan osa-alueet heitä kiinnostavat? Kysymällä heidän haluamistaan taidoista, organisaation tai liiketoiminnan osa-alueista, jotka herättävät heidän mielenkiintonsa ja innostuksensa, voit profiloida yksilöitä ja kehittää tai ohjata heitä oppimiskokemuksiin, jotka auttavat heitä kehittymään haluamallaan polulla.

  Nämä oppimispolut voivat ohjata työntekijöitä heidän ammatillisessa kehityksessään tarjoamalla kursseja ja kokemuksia, jotka rakentuvat aiemmissa kokemuksissa opitun päälle aina perehdytyksestä lähtien. Jokainen oppimiskokemus on askel kohti seuraavaa, varmistaen ettei kukaan ajelehdi päämäärättömästi. 

  Luo oppimisyhteisö

  Oppimisen kulttuurin omaksuminen organisaatiossa on paljon enemmän kuin varmistaa, että resursseja on saatavilla niille, jotka niitä haluavat. Se on sydämeltään oppimisen yhteisön luomista, jossa työpaikka muuttuu kukoistavaksi kasvun, kokeilun ja tiedonjakamisen yhteisöksi. Se on siltojen rakentamista osastojen välillä ja poikkitoiminnallisen yhteistyön edistämistä.

  Kuvittele työpaikka, jossa tiedon virtaus on jatkuvaa, jossa työntekijät eivät ole vain oppijoita vaan myös opettajia ja asiantuntijoita. Tämä yhteisölähestymistapa luo rikkaan tiedonjakamisen verkoston, edistäen innovaatiota ja kasvua. 

  Matkalla kohti oppimisyhteisöä

  Oppimisen integroiminen päivittäiseen työhön

  Työpaikalla oppiminen on nykyaikana jatkuva läsnä oleva voima, usein tapahtuen taustalla huomaamatta mutta silti elintärkeää. Työntekijät oppivat jatkuvasti – olipa kyse monimutkaisen ongelman ratkaisemisesta, uuden ohjelmiston omaksumisesta tai työpaikan dynamiikan hienovaraisuuksien navigoinnista. Tämä orgaaninen, epämuodollinen oppiminen on ammatillisen kasvun elinehto, mutta ilman rakennetta se valuu hukkaan.

  Olemassa olevien oppimisprosessien muodostaminen osaksi päivittäistä työtä voi muuttaa tämän hyödyntämättömän potentiaalin innovaation ja tehokkuuden ajavaksi voimaksi.

  Tässä on koostettu syitä miksi se on tärkeää ja miten se voidaan saavuttaa:

  Jokapäiväisen oppimisen hyödyntäminen

  Jokapäiväiset tehtävät ovat täynnä oppimismahdollisuuksia. Kun työntekijä selvittää asiakkaan ongelmaa tai tekee yhteistyötä projektissa, he eivät ainoastaan tee työtä – he oppivat. Tämän oppimisen muodollistaminen tarkoittaa näiden hetkien tunnistamista ja arvostamista. Kyse on järjestelmien luomisesta oppimisen tallentamiseksi, hallitsemiseksi ja seuraamiseksi.

  Tällaiset järjestelmät voivat antaa rakenteen usein näkymättömälle prosessille, tehdä oppimisesta tarkoituksellista ja mitattavaa, ja usein tarvitaan vain oikeat työkalut ja ohjeet siitä, miten kuka tahansa voi tallentaa, jakaa ja tehdä yhteistyötä oppimisen parissa.

  Rakenteellisen lähestymistavan edut

  • Parannettu taitojen kehittyminen: Integroimalla oppiminen virallisesti työhön, työntekijät voivat systemaattisesti kehittää suoraan tehtäviinsä liittyviä taitoja.
  • Parantunut työtyytyväisyys: Työntekijät kokevat itsensä arvostetuiksi ja sitoutuneiksi, kun heidän oppimistaan ja kasvuaan tunnustetaan osana heidän työtään.
  • Lisääntynyt innovaatio: Jatkuvaan oppimiseen kannustava kulttuuri edistää innovaatiota, kun työntekijöitä rohkaistaan tutkimaan, kokeilemaan ja jakamaan uusia ideoita.
  • Tehokas tiedon siirto: Kun oppiminen on osa päivittäistä työnkulkua, tiedon siirto sujuu helpommin, mikä vähentää uusien tehtävien tai roolien oppimiskynnystä.

  Hiljaisen tiedon hyödyntäminen

  Jokainen työntekijä on ainutlaatuisten kokemusten ja oivallusten varasto, usein kutsuttu “hiljaiseksi tiedoksi”. Vuosien työn kautta hankittu tämä tieto on organisaation kannalta arvokas viisauden aarreaitta.

  Luomalla viralliset kanavat tämän tiedon jakamiseen organisaatiot voivat hyödyntää tätä resurssia, muuttaen yksittäiset oivallukset yhteiseksi tiedoksi.

  • Tiedonjakamisalustat: Muodosta alustoja ja paikkoja, joissa työntekijät voivat jakaa vinkkejä, parhaita käytäntöjä ja oppimiaan läksyjä.
  • Mentorointiohjelmat: Yhdistä vähemmän kokemusta omaavat työntekijät veteraaneihin piilotetun tiedon siirtämiseksi henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta.
  • Oppimispäiväkirjat: Kannusta työntekijöitä pitämään oppimispäiväkirjoja, joissa he dokumentoivat oivalluksiaan ja ideoitaan, jotka voidaan jakaa kollegoiden kanssa. Vaihtoehtoisesti voit kokeilla myös “tiimipäiväkirjoja”. Nämä toimivat paljon kuin kokousmuistiot, mutta eroavat niistä keskittymisensä ja tarkoituksensa puolesta. Tiimipäiväkirjat kokoavat tiimin oppimiset tai heidän oppimistarpeensa liittyen tiettyihin projekteihin, joihin he ovat osallistuneet. Kun tämä tehdään tiimin yhteisenä tehtävänä, se poistaa toistoa, auttaa pitämään fokuksen ja yhteyden organisaation toimintaan sekä vähentää yksilön kuormitusta.

  Ammatillisen oppimisyhteisön rakentaminen 

  Kukoistavan ammatillisen oppimisyhteisön luominen edellyttää enemmän kuin pelkkää tiedon jakamista. Kyse on ilmapiirin luomisesta, jossa oppimista juhlitaan ja jokainen työntekijä tuntee kykenevänsä osallistumaan. 

  • Kannusta oppimista: Tunnusta ja palkitse oppimiseen liittyvät panokset, olipa kyse sitten arvokkaan resurssin jakamisesta tai kollegan mentoroinnista. 
  • Järjestä oppimistapahtumia: Järjestä säännöllisesti tapahtumia, kuten “lounas ja opi” tai “tietomessut”, joissa työntekijät voivat esitellä oppimaansa. 
  • Kannusta osastojen välistä oppimista: Mahdollista oppimissessiot, joissa osastot voivat jakaa ainutlaatuisia oivalluksiaan ja edistää laajempaa organisaation ymmärrystä. 
  • Käytä LXP:tä (oppimisen kokemusalusta): lähes kaikki organisaatioiden prosessit ja toiminnot nykyään käyttävät ja luottavat digitaalisiin järjestelmiin jossain määrin. Myös oppimisen tulisi olla samanlainen, ja omistautuneen alustan ja järjestelmän avulla voit luoda, jakaa, seurata ja löytää oppimateriaaleja ja oivalluksia, mikä on tärkeää tiedon yhteisön kehittämisessä. 

  Oppimisen integroiminen päivittäiseen työnkulkuun tarkoittaa siirtymistä aikataulutettujen koulutustilaisuuksien ulkopuolelle ja tekee oppimisesta olennaisen osan työpäivää.

  Tämä voi sisältää ajan varaamisen alan artikkeleiden lukemiseen tai työtehtävien rotaatio-ohjelmien toteuttamisen taitojen laajentamiseksi.

  Avainasia on luoda ympäristö, jossa oppiminen ja työskentely elävät harmoniassa ja tehostavat päivittäisiä tehtäviä sen sijaan, että keskeyttäisivät ne. 

  Koulutuksen haasteet

  Tämän siirtymisen kohti oppimiskeskeistä kulttuuria omaksuminen ei tapahdu ilman haasteita. Yksi ensisijaisista haasteista liittyy siihen, että oppiminen on olennainen osa työtä eikä lisätaakkaa.

  Johdon ei ainoastaan tule tukea, vaan myös osallistua aktiivisesti tähän kulttuuriin osoittaen, että oppimista arvostetaan. Tämä tarkoittaa ajan varaamista työpäivän sisällä tapahtuville oppimistoiminnoille ja varmistamalla, että työntekijät ymmärtävät tämän kuuluvan heidän työhönsä eikä ylimääräiseen tehtävään. 

  Yksi haaste on koulutus. Jotta voisi tehokkaasti osallistua oppimisyhteisöön, työntekijöillä täytyy olla tarvittavat taidot siihen. Tähän sisältyy koulutus valitun Learning Experience Platform (LXP) -alustan käytöstä sekä tehokkaan oppimissisällön, kuten kurssien tai ohjeiden, luomisesta.

  Työntekijöiden varustaminen näillä taidoilla on ratkaisevan tärkeää oppimisjärjestelmän menestyksen kannalta. 

  Vertaisoppimisen tukeminen 

  Vertaisoppiminen on oppimisen hiljainen sankari. Se hyödyntää organisaation yhteistä älykkyyttä ja muuttaa jokaisen vuorovaikutuksen oppimismahdollisuudeksi.

  Työntekijöiden kannustaminen tiedon jakamiseen epämuodollisissa keskusteluissa, lounastilaisuuksissa tai sisäisissä webinaareissa luo elinvoimaisen oppimiskulttuurin.

  Jokainen työntekijä toimii ikään kuin sekä opettajana että oppilaana, osallistuen organisaation yhteiseen viisauteen ja hyötyen siitä samalla. 

  Menestyksen mittaaminen oppimiskulttuurissa 

  Ei mikään matka ole täydellinen ilman edistymisen arviointia. Pyrkiessämme viljelemään oppimiskulttuuria, menestystä mitataan paitsi suoritettujen kurssien määrässä, myös oppimisen soveltamisessa. Kyse on muutosten havaitsemisesta työntekijöiden suorituksessa, sitoutumisessa ja yhteistyössä.

  Säännölliset kyselyt, suoritusarvioinnit ja palautetilaisuudet auttavat arvioimaan oppimisaloitteiden tehokkuutta ja varmistamaan, että matka etenee oikeaan suuntaan. 

  Yhteenveto: Jatkuva oppimisen seikkailu 

  Kun päätämme matkamme, näemme että siirtyminen perinteisestä perehdytyksestä jatkuvaan oppimisen kulttuuriin ei ole pelkästään muutos prosesseissa, vaan myös mielenlaadun muutos.

  Kyse on ympäristön luomisesta, jossa uteliaisuutta kannustetaan, tietoa jaetaan, ja oppiminen on yhtä jatkuvaa kuin matka avaruuden halki. 

  Mitä seuraavaksi?

  Nyt on sinun vuorosi. Pohdi organisaatiosi oppimiskulttuuria. Oletko valmis lähtemään tälle muuntautumismatkalle? Muista, jatkuvan oppimisen universumissa jokainen askel eteenpäin on loikka kohti organisaation suuruutta. 

  Book A Demo With Claned
  Jaa tämä artikkeli
  Lisää tutkittavaa