Unelmista totta – verkkokoulutus vie suomalaisen huippuopetuksen maailmalle

 | Kirjoittanut: 

Claned

Olipa kerran kun­nian­hi­moinen kaak­kois­suo­ma­lainen ammat­ti­kor­kea­koulu. Jo vuosien ajan sen käy­tä­villä oli käynyt mel­koinen vilinä ja vilske, kun innokkaat opis­ke­lijat ahmivat tie­tä­mystä tule­vai­suuden ammatteja varten. Mutta vaikka opetus maistui ja elämän eväitä lei­vottiin, ei kou­lussa kui­tenkaan tyy­dytty kat­se­lemaan vain omien seinien sisään. Vii­saasti siellä todettiin, että maailma on suuri ja täynnä opin­nälkää, ja että koti­kon­tujen kuk­ku­loiden takana eleli suun­naton määrä ihmisiä, jotka voi­sivat hyvinkin olla kiin­nos­tu­neita mais­te­lemaan suo­ma­laisen ope­tuksen mauk­kaita hedelmiä.

Vaan siitäpä seurasi pulma: jos kaikki eivät pääse saa­pumaan paikan päälle, kuinka par­haita herkkuja voi­taisiin tarjota heille sijain­nista riip­pu­matta ja vielä hou­kut­te­le­vasti pake­toituna? Samalla voi­taisiin rat­kaista toi­nenkin ongelma, sillä vaikka koulun käy­tä­villä vielä riitti vilinää, saat­taisi se hyvinkin tule­vai­suu­dessa tulla hieman hii­pumaan. Jos omien opis­ke­li­joiden määrä kään­tyisi laskuun, tulisi kau­kai­sempien opin­näl­käisten tavoit­ta­mi­selle olemaan todel­linen tarve.

Tätä pulmaa Xamk lähti toden teolla rat­komaan ja löysi siihen avukseen kump­panin nimeltään Claned.

Digitaalinen oppimisympäristö vie koulutuksen vaikka sinne missä pippuri kasvaa

Kuten edellä ker­ro­tusta tari­nasta kävi ilmi, Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu Xamkin tilanne on mie­len­kiin­toinen: heillä on laa­dukas tuote – suo­ma­lainen kou­lutus – jota halut­taisiin tarjota muu­al­lekin kuin oman oppi­lai­toksen seinien sisälle. Syitä ope­tuksen vien­nille on enemmän kuin yksi.

Ensin­näkin maa­il­massa on jat­ku­vasti kasvava tarve laa­duk­kaalle kou­lu­tuk­selle. Useassa maassa on enemmän haluk­kaita oppi­joita kuin tar­jolla olevia opis­ke­lu­paikkoja. Mikä olisi tähän parempi lääke kuin maa­ilman huippua oleva suo­ma­lainen kou­lutus. Eikä Xamk ole tässä ainao. Maas­tamme löytyy run­saasti oppi­lai­toksia ja muita eri­tyis­osaajia, joilla olisi paljon tar­jot­tavaa kou­lu­tus­osaa­mista kan­sain­vä­li­sille mark­ki­noille. Kysyntää siis on. Pitäisi vain keksiä keino tar­jonnan välittämiselle.

Toinen mer­kittävä syy Xamkin kou­lu­tus­vien­nille on riskien jaka­minen. Mitä tapahtuu, kun muut­to­liike vie yhä useamman nuoren pois Kaakkois-Suo­mesta, mikä voi tule­vai­suu­dessa johtaa opis­ke­li­ja­määrien laskuun? Silloin täytyy katsoa omaa pihaa pidem­mälle ja tähdätä suu­rem­mille vesille.

Kaiken lisäksi uusimman kapulan ope­tus­viennin vank­ku­reiden rat­taisiin viskasi maa­il­malla nyt jyl­läävä COVID-19 pan­demia. Perin­teiset vie­railut oppi­lai­tok­sissa sekä ulko­maisten vaihto-opis­ke­li­joiden saa­pu­minen Xamkiin muut­tuivat ker­ta­hei­tolla hankalammiksi.

Mikä sitten oli vastaus pulmiin? E-learning ja oma digi­taa­linen oppi­mi­sym­pä­ristö. Jos opis­ke­lijat eivät pääse meidän luok­semme, vie­käämme me kou­lutus heidän luokseen. Ajatus saattaa vai­kuttaa ilmei­seltä, mutta kun yksi­tyis­kohtia alkaa tar­kas­tella lähemmin, löytyy pinnan alta iso määrä liik­kuvia osia.

Kultainen portti kansainvälisille koulutusmarkkinoille

Kun oppi­lai­toksen osaa­mista läh­dettiin kau­pal­lis­tamaan ja viemään ulko­maille, tuli pian sel­väksi, että kurs­si­tar­jon­nassa pitää panostaa digi­taa­li­suuteen ja e-lear­ningiin. Xamkin tavoite on tehdä kou­lu­tus­vien­nistä iso osa lii­ke­toi­min­taansa. Rehtori Heikki Saas­ta­moisen mukaan he näkevät eri­tyisen paljon poten­ti­aalia Aasiassa ja Afri­kassa, joissa väestö kasvaa ja vau­rastuu paljon nopeammin kuin pai­kal­linen kou­lu­tus­tar­jonta ehtii lisääntyä. Myös Itä-Euroo­passa on havait­ta­vissa markkinarakoa.

Lop­pu­tu­loksena syn­tyivät Xamkin mik­ro­kurssit, oma verk­ko­kauppa sekä Cla­nedin digi­taa­linen oppi­mi­sa­lusta. Urakka ei ollut mitätön, sillä mik­ro­kurssien toteut­ta­miseen sekä verk­ko­kaupan raken­ta­miseen sijoi­tettiin lopulta satoja tuhansia euroja ja käy­tettiin useampi vuosi.

Xamk aikoo jakaa pal­ve­lunsa myös muiden haluk­kaiden oppi­lai­tosten käyttöön vuoden 2021 aikana. Pro­jek­ti­pääl­likkö Pekka Pulk­kisen mie­lestä ei olisi jär­kevää, että jokainen oppi­laitos jou­tuisi raken­tamaan oman mal­linsa alusta asti. Oppi­lai­tokset voivat säästää rahaa käyt­tä­mällä Xamkin pal­velua, ja Pulk­kinen sanoo saa­neensa jo rut­kasti yhteydenottoja.

Mikrokurssit sallivat täsmäoppimisen

Xamkin kou­lu­tus­viennin tuote ovat mik­ro­kurssit. Ne ovat mak­sul­lisia ja lyhyitä englan­nin­kie­lisiä verk­ko­kursseja. Jokainen kurssi koostuu moduu­leista, jotka voivat olla videoita, oppi­mis­teh­täviä, pieniä tenttejä sekä muita digi­taa­lisia materiaaleja.

Kukin kurssi käsit­telee tarkkaan rajattua aihea­luetta jostain suu­rem­masta koko­nai­suu­desta. Oppi­jalle jää valta valita itselleen tär­keimmät aiheet. Yksi mik­ro­kurssi on noin kym­menen tuntia pitkä. Siihen saattaa sisältyä esi­mer­kiksi 5-10 ope­tus­vi­deota ja 20-60 sivua teks­ti­ma­te­ri­aalia kuvineen ja kuvaa­jineen. Mate­ri­aalit mah­dol­lis­tavat itse­näisen opis­kelun, mutta Cla­nedin oppi­mi­sa­lustan kautta oppijan on kui­tenkin helppoa myös kes­kus­tella ja jakaa tie­tojaan toisten samaa mik­ro­kurssia tekevien ihmisten kanssa.

Mik­ro­kurssien toteu­tuk­sesta vas­taavat Xamkin opet­tajat sekä heidän oma tuo­tan­to­ryh­mänsä. Pro­jekti ei ole ollut helppo, sillä siinä on täy­tynyt ottaa huo­mioon useat alaa kos­kevat lait ja sään­nökset. Täl­laisen e-learning-pro­jektin toteut­ta­miseen ei myöskään ole ollut val­mista mallia, vaan on täy­tynyt kokeilla eri­laisia rat­kaisuja ja valita sitten niistä toi­mi­vimmat. Ohje­nuorana on käy­tetty aja­tus­mallia ”teke­mällä opitaan”. Se on toi­minut, sillä Xamk on onnis­tunut luomaan itselleen valmiin mallin, jonka avulla uusia digi­taa­lisen oppi­misen mik­ro­kursseja voidaan tehdä systemaattisesti.

Kun läh­detään luomaan uutta mik­ro­kurssia, tulee tietyt vaiheet käydä läpi. Tuo­tan­to­ryhmän vetäjä Tomi Numenton mukaan kaikkein tär­keintä on aiheen valinta. Usein opet­tajat tun­tevat oman eri­tyis­osaa­mi­sa­lu­eensa hyvin, mutta eivät vält­tä­mättä osaa luoda sen poh­jalta kau­pal­lis­tet­tavaa kurssia. Tämän takia on hyö­dyl­listä, että tuo­tan­to­ryhmä auttaa opet­tajia aiheiden valinnassa.

Mik­ro­kurssien teke­minen ei vält­tä­mättä sovi kai­kille. Se vaatii into­himoa, eikä opet­tajien pakot­ta­minen mik­ro­kurssien tekoon ole koskaan tuot­tanut hyviä tuloksia. Vaa­ditaan myös kykyä osata luopua rak­kais­takin ideoista, mikäli ne eivät sovi kau­pal­lis­tet­ta­vaksi. Jos samasta aiheesta löytyy googlaa­malla jo val­miiksi paljon ilmaista oppi­mis­ma­te­ri­aalia, ei ideasta ole mie­le­kästä lähteä jalos­tamaan mik­ro­kurssia. Xamk haluaa tuottaa digi­taa­liseen oppi­mi­sym­pä­ristöön e-learning-kursseja, jotka ovat uniikkeja.

Kurssien toteutus on jaettu sel­keästi kahtia: opettaja voi kes­kittyä opet­tamaan ja tuo­tan­to­ryhmä huo­lehtii kai­kesta muusta. Mik­ro­kursseja teh­täessä ideana on, että opet­tajien ei itse tar­vitsisi ope­tella mitään heidän omaan osaa­mi­sa­lu­ee­seensa liit­ty­mä­töntä (kuten videoiden edi­tointia tai äänit­tä­mistä). Kuvaa­minen, valaistus, edi­tointi ja gra­fiikat ovat kaikki tuo­tan­to­ryhmän vas­tuulla. He myös aut­tavat opet­tajia esiin­tymään kame­ralle ja käyt­tämään Englannin kieltä luontevasti.

Tär­keintä olisi saada opettaja kes­kit­tymään opet­ta­miseen ja unoh­tamaan kaiken muun. Parhaat digi­taa­lisen oppi­misen videot syn­tyvät, kun esiintyjä on oma itsensä ja osaa käyttää oikean elämän esi­merkkejä sekä kertoa tari­noita, jotka jäävät kuu­lijan mieleen.

Miten valita oikeat kumppanit?

Xamkin työn­te­kijät huo­leh­tivat itse mik­ro­kurssien toteu­tuk­sesta sekä verk­ko­kaupan toi­min­nasta. He tar­vit­sivat kui­tenkin vielä verkko-oppi­mi­sa­lustan, jolla oppijat voivat suo­rittaa osta­mansa mik­ro­kurssit. Valin­nassaan he pää­tyivät monien vaih­toeh­tojen jou­kosta Cla­nediin. Syitä tähän olivat Pekka Pulk­kisen mukaan Cla­nedin tar­joamat Learning Design -oppi­mis­suun­nittelu ja peda­go­ginen suun­nittelu sekä se, että Cla­ne­dilla työs­ken­telee erittäin hyviä tyyppejä. Claned on Pulk­kisen sanoin muu­takin kuin vain tek­ninen rat­kaisu. Hänen mie­lestään yhteistyö on ollut helppoa ja Cla­ne­dilta on tullut useita hyö­dyl­lisiä paran­nuseh­do­tuksia koko pro­jektin aikana.

Cla­nedin alus­tassa on kyse sosi­aa­li­sesta oppi­mi­sesta. Se antaa opis­ke­li­joille mah­dol­li­suuden oppia ryh­mässä mutta digi­taa­li­sessa ympä­ris­tössä. Opin­to­ma­te­ri­aalien hyö­dyn­tä­misen lisäksi käyt­täjät voivat esi­mer­kiksi kes­kus­tella aiheista toisten kurs­si­laisten kanssa ja jakaa omia muistiinpanojaan.

Verkko-ope­tuksen koor­di­naattori Tiina Park­kosen mukaan käyttö on helppoa sekä opet­ta­jille että oppi­laille. Hän kertoo Cla­ne­dista saadun palautteen olleen posi­tii­vista. Opet­tajat ovat eri­tyi­sesti pitäneet alustan help­po­käyt­töi­syy­destä sekä siitä, että he voivat seurata kunkin oppilaan edis­ty­mistä tar­kasti. Tämä auttaa heitä tun­nis­tamaan kurs­siensa ongel­ma­kohtia. Jos opettaja esi­mer­kiksi huomaa useamman oppilaan lopet­taneen kurs­si­ma­te­ri­aalien läpi­käynnin samassa kohtaa, voi hän tar­kas­telun jälkeen muuttaa koko­nai­suutta pal­ve­lemaan paremmin oppilaitaan.

Pyrimme Cla­ne­dilla aina muo­vaamaan digi­taa­lisen oppi­misen pal­ve­lumme kump­panin tar­peiden mukaan. Xamkin koh­dalla oli tärkeää, että kurssien osta­minen tapahtui Xamk Pulse -verk­ko­kau­passa, ja että sen jälkeen oppija löytää osta­mansa mate­ri­aalit Cla­ne­dista sovitun aikaa. Suurin osa toi­men­pi­teistä tehtiin Xamkin verk­ko­kau­passa. Mah­dol­li­simman moni asia pyrittiin auto­ma­ti­soimaan, jotta väl­tet­täisiin turhaa manu­aa­lista työtä. Lisäetuna Cla­nedin käy­tössä on, että käyttäjä tar­vitsee vain yhden käyt­tä­jä­tun­nuksen, jolla voi kir­jautua kaikkiin pal­ve­luihin.
Tek­ni­sesti Claned on helppo rat­kaisu. Sen käyttö ei vaadi SCORM:n tai ohjel­moin­ti­tai­tojen opet­telua. Kukin voi hyö­dyntää niitä työ­kaluja, jotka ovat itselle kaikkein tutuimmat.

Lähetä meille viesti, niin kerromme lisää Clanedin tarjoamista mahdollisuuksista.

Claned Group Ltd. 
Vesa Perälä 
Founder & CEO 
vesa@​claned.​com

Petri Vir­tanen
CCO
petri@​claned.​com 

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lisää tutkittavaa

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Lue lisää
uutisia & blogeja

Ota askel kohti
parempaa verkko-oppimista
Clanedilla!

Kysy mitä tahansa

Varaa esittely