Uudenlaiset oppimisympäristöt säästävät yrityksen resursseja

7 minuutin luku

 | Kirjoittanut: 

Claned

Mil­laista olisi olla tek­no­lo­giay­ritys, jossa riittää halua auttaa muita yri­tyksiä ja koko yhteis­kuntaa uudis­tamaan vanhoja toi­min­ta­ta­pojaan parem­miksi? Lähes kai­kille yri­tyk­sille nimittäin kertyy toi­min­tansa seu­rauksena run­saasti tietoa. Kukapa ei haluaisi muuttaa sitä vii­sau­deksi, jonka voimin omaa toi­mintaa voisi kehittää eteenpäin ja samalla kenties tönäistä ympä­röivää maa­ilmaa hieman parempaan suuntaan. Solita halusi auttaa juuri tämän tiedon valjastamisessa.

Lii­keidea toimi ja Solita alkoi kasvaa. Pian yli 1 000 eri­kois­osaajaa yhteensä kuu­dessa eri maassa ahkeroi eri­näisten älyk­käiden tek­no­lo­gia­rat­kai­sujen parissa. Se tiesi jat­kuvia pro­jekteja, suuria asia­kas­määriä ja uusia työn­te­ki­jöitä. Solitan tapauk­sessa kyse ei myöskään ollut ihan siitä tavan­omai­sim­masta tori­kau­pasta, vaan yri­tyk­sessä kehi­tetyt tuotteet olivat hieman moni­mut­kai­sempia ja vaa­tivat pereh­dy­tystä niin asiak­kaiden kuin omien työn­te­ki­jöi­denkin kohdalla.

Tämä aiheutti kui­tenkin pään­vaivaa. Mitä enemmän uusia asiak­kaita saatiin, sitä enemmän Solitan asian­tun­ti­joiden aikaa alkoi kulua kou­lu­tusten jär­jes­tä­miseen. Sama pereh­dy­tyksen tarve koski myös omia työn­te­ki­jöitä, joiden tuli hei­dänkin hallita kaup­pa­ta­va­ransa ja ymmär­rettävä yri­tyksen toimintatavat.

Tilan­netta läh­dettiin rat­komaan yhdessä Cla­nedin kanssa. Olihan Solitan tavoit­teena olla muu­tos­voima yhteis­kun­nassa, joten totta kai he halusivat itsekin kehittää toi­min­taansa kohti parempaa.

Ymmärtävätkö asiakkaat tuotettasi?

Kuten äsken ker­ro­tusta tari­nasta kävi ilmi, Soli­talle on erittäin tärkeää, että sekä omat työn­te­kijät että asiakkaat ymmär­tävät heidän tuotteitaan.

Otetaan esi­mer­kiksi Solitan tar­joama Agile Data Engine. Kyseessä on alusta pil­vi­poh­jaisten tie­to­va­ras­tojen kehit­tä­miseen ja ope­rointiin. Sen käyttö ei lop­pu­pe­leissä ole eri­tyisen vaikeaa, mutta hyvä tuote menee kui­tenkin hukkaan (ja kauppoja mene­tetään), jos asiak­kaita ei onnistuta kou­lut­tamaan oikein.

”Agile Data Engine ei ole helppo tuote. Tai no sitä on helppo käyttää, mutta pitää ymmärtää, mitä kaikkea tuot­teella pystyy tehdä. Meille on tärkeää, että asiakkaat osaavat käyttää kaikkia tär­keimpiä omi­nai­suuksia. Silloin he saavat tuot­teesta kaiken irti.”, toteaa Solitan Cus­tomer Success Manager Tuomas Alivuotila.

Eri­tyisen tärkeää asiakkaan tuo­teym­märrys on proof of concept -vai­heessa, jolloin heidät tulisi saada vakuu­tettua suun­ni­tellun pro­jektin toi­mi­vuu­desta. Tämän vaiheen perus­teella voidaan sitten tehdä päätös pro­jektin aloit­ta­mi­sesta tai kuop­paa­mi­sesta. Jos Agile Data Enginen käyt­tö­mah­dol­li­suudet eivät käy tässä vai­heessa asiak­kaalle sel­viksi, saattaa heille jäädä tuot­teesta huono maku. Pahim­massa tapauk­sessa koko suun­ni­telma lentää roskakoriin.

Sama kou­lu­tuksen tarve pätee Ali­vuo­tilan mukaan omiin työn­te­ki­jöihin. Jos kon­sul­teilla on ongelmia Agile Data Enginen käy­tössä, eivät he toden­nä­köi­sesti halua käyttää sitä omissa projekteissaankaan.

Tervetuloa taloon

Toinen Soli­talle tärkeä kou­lutus on uusien työn­te­ki­jöiden pereh­dytys. Unel­ma­ti­lan­teessa uusi työn­tekijä ymmärtää heti alusta lähtien orga­ni­saation rakenteen, tulee osaksi yhteisöä, pääsee aloit­tamaan työnsä ja ylei­sesti ottaen nauttii olostaan. Kun kyse on yli 1 000 eri­kois­osaajaa kuu­dessa eri maassa työl­lis­tä­västä yri­tyk­sestä, tulee onboar­dingin suun­nit­teluun kiin­ni­tettyä eri­tyistä huo­miota. Mut­kat­to­masti soljuva pereh­dytys auttaa uuden työn­te­kijän kes­tä­välle uralle.

”Ihmiset ovat tärkein voi­ma­va­ramme. Mitä nopeammin saamme heidät osaksi yhtei­söämme, sitä enemmän he tulevat naut­timaan työstään, ja sitä pidempään he tulevat pysymään Soli­talla. Haluamme myös pitää yllä ima­goamme hyvänä työ­nan­tajana kil­pai­li­joi­himme ver­rattuna. Toi­mia­lamme on todella kil­pailtu, joten mei­dänkin täytyy keksiä jat­ku­vasti uusia keinoja säilyä hou­kut­te­levana vaih­toehtona työ­mark­ki­noilla”, kertoo Solitan HR-koor­di­naattori Ida Tiili.

Yri­tyk­sessä alettiin miettiä työn­te­ki­jöiden pereh­dy­tys­pro­sessin kehit­tä­mistä siinä vai­heessa, kun uusien tulok­kaiden saaman onboar­dingin kat­ta­vuu­dessa huo­mattiin epä­ta­sa­painoa, eivätkä kaikki saaneet saman­laista koke­musta. Yksi syy tähän oli, ettei sil­loinen pereh­dy­tys­pro­sessi ollut hel­posti skaa­lat­ta­vissa. Siispä yri­tyksen kas­vaessa ja työn­te­ki­jä­määrän pai­suessa pereh­dytys ei enää pysy­nytkään täysin perässä.

Lisäksi suurin osa uusille työn­te­ki­jöille tar­koi­te­tuista mate­ri­aa­leista eli elä­määnsä Solitan int­ra­ne­tissä, mikä tar­koitti kahta asiaa. Ensin­näkään pereh­dy­tystä ei voitu aloittaa ennen työn­te­kijän ensim­mäistä viral­lista työ­päivää, koska vasta silloin heille saattoi antaa pääsyn int­ra­netiin. Toinen ongelma oli, että int­ranet ei tar­jonnut mah­dol­li­suutta seurata, kuinka paljon työn­te­kijät kävivät mate­ri­aaleja läpi. Ei siis voitu olla varmoja, kuinka paljon uudet työn­te­kijät oppivat. Tässä vai­heessa uuden­laiset oppi­mi­sym­pä­ristöt alkoivat kiinnostaa.

Muu­taman eri vaih­toehdon ver­tailun jälkeen Solitan HR otti Cla­nedin keväälla käyt­töönsä. Cla­nedin digi­taa­lisen oppi­mi­sym­pä­ristön avulla Solita pääsi nyt aloit­tamaan pereh­dy­tyksen jo muu­tamaa viikkoa ennen työn­te­kijän ensim­mäistä viral­lista työ­päivää. Näin voidaan hyö­dyntää se tärkeä etsik­koaika, jolloin uusi työn­tekijä on kaikkein moti­voi­tunein oppimaan ja sopeu­tumaan uuteen työyh­tei­söönsä. Lisäksi Claned rat­kaisee HR:n toisen ongelman eli mah­dol­listaa pereh­dy­tyksen ete­ne­misen seurannan.

”Emme aiemmin tienneet, luki­vatko ihmiset pereh­dy­tys­ma­te­ri­aa­le­jamme tai oppi­vatko he niistä yli­päätään mitään. Ete­ne­misen seu­ran­nasta on ollut meille enemmän hyötyä kuin olimme odot­taneet. Se auttaa meitä paran­tamaan työn­te­ki­jöiden tyy­ty­väi­syyttä. Voimme tehdä muu­toksia huo­nosti toi­miviin pereh­dy­tys­ma­te­ri­aa­leihin, jotka muutoin vain tuh­lai­sivat työn­te­ki­jöi­demme aikaa. Pereh­dy­tys­pro­ses­simme on nyt hal­li­tumpi”, Tiili sanoo.

Motivoivaa oppimista

Jotta kou­lutus voidaan sisäistää, tulee sen olla kou­lu­tet­tavan mie­lestä moti­voivaa. Solitan Tuomas Ali­vuotila tuntee edelleen vih­lontaa muis­tel­lessaan aiemmin saa­miaan verk­ko­kou­lu­tuksia. Hän oli aluksi skep­tinen myös Cla­nedin suhteen.

”Aiemmat verk­ko­kou­lu­tukseni olivat olleet kar­mivia. Teh­tävänä saattoi esi­mer­kiksi olla tunnin mit­taisen YouTube-videon kat­so­minen, minkä jälkeen kou­luttaja esitti siitä yksi­tyis­koh­taisia kysy­myksiä. Minulla oli kivu­liaita muistoja. En ollut verk­ko­kou­lu­tuksen puo­les­ta­puhuja ennen Cla­nedia”, Ali­vuotila kertailee.

”Cla­nedin kurs­seilla ihmiset ylei­sesti ottaen osal­lis­tuvat kou­lu­tukseen. Olen yllät­tynyt, kuinka hyvin he pär­jäävät ilman eri­tyistä opas­tusta. Tämä ker­tonee sekä uuden oppi­mi­sym­pä­ristön toi­mi­vuu­desta että hyvistä har­joi­tus­ma­te­ri­aa­leista”, hän jatkaa.

Säästetään koulutukseen kuluvaa aikaa

Monissa yri­tyk­sissä kou­lu­tuksiin uppoaa enemmän aikaa ja resursseja kuin olisi tar­peel­lista. Uuden­laiset oppi­mi­sym­pä­ristöt kui­tenkin mah­dol­lis­tavat kou­lu­tusten vir­ta­vii­vais­ta­misen. Samalla voidaan saada aikaan suuria säästöjä. Näin tapahtui myös Soli­talla.
Solitan Data Engi­neering -tiimin asiak­kailleen jär­jes­tämät kou­lu­tukset vaa­tivat ennen run­saasti omien asian­tun­ti­joiden panos­tusta. Kaik­kineen yhden kou­lu­tuksen val­mis­teluun saattoi kulua koko­nainen päivä. Tähän vai­kutti eri­tyi­sesti se, että kou­lu­tusten vetäjät vaih­tuivat melko usein.

”Val­mis­te­luihin ei olisi vält­tä­mättä kulunut koko päivää, jos yksi ja sama henkilö olisi aina voinut hoitaa kou­lu­tukset. Monesti vetäjä kui­tenkin vaihtui. Uuden vetäjän piti aina val­mis­tautua uudestaan ja perehtyä mate­ri­aa­leihin. Hän saattoi myös haluta tehdä niihin joitain muu­toksia. Oppi­mi­sym­pä­ristön jär­jes­telyyn meni siis oma aikansa”, Cus­tomer Success Manager Ali­vuotila sanoo.

Cla­nedin käyt­töönoton jälkeen jär­jes­te­lyihin kuluva aika on onnis­tuttu pudot­tamaan murto-osaan. Mihin saattoi ennen kulua koko päivä, pys­tytään nyt suo­rit­tamaan alle tun­nissa. Kaikki mate­ri­aalit on kerätty val­miiksi uuden­laiseen oppi­mi­sym­pä­ristöön, jossa asiakkaat voivat suo­rittaa kou­lu­tuksen omien töi­densä lomassa. He saavat edelleen tar­vit­taessa apua verk­ko­kurssin käy­miseen, mutta siihen kuluu paljon vähemmän Solitan omien työn­te­ki­jöiden aikaa, jonka he voivat sen sijaan käyttää muihin tehtäviin.

Oppimisympäristö sopeutuu kumppanin tarpeisiin

Kuinka asiak­kaille sitten taataan laa­dukas val­mennus niin, että omille asian­tun­ti­joille jää aikaa muu­hunkin työhön? Tois­tuvia asia­kas­kou­lu­tuksia jär­jes­tet­täessä ongel­maksi muo­dostuu usein esi­mer­kiksi yhteisten aika­tau­lujen sovit­ta­minen. Lisäksi asian­tun­ti­joiden osaa­mi­selle löytyy muu­takin käyttöä kuin jatkuva kou­lu­tusten suunnittelu.

”Piti saada verk­ko­kou­lutus, joka olisi laa­dul­li­sesti yhtä hyvää, kuin jos Solitan ’paras’ insi­nööri olisi vie­ressä opet­ta­massa kädestä pitäen”, kuvailee Cla­nedin asiak­kuus­pääl­likkö Teemu Vaalasmaa.

Tuloksena luotiin Solitan tar­peita vas­taava digi­taa­linen oppi­mi­sym­pä­ristö, jossa jokainen asiakas voi käydä kou­lu­tuksen läpi omaan tah­tiinsa. Oppi­minen tapahtuu tarkkaan suun­ni­tel­tujen mate­ri­aalien avulla (mm. lyhyet videot ja tekstit), minkä lisäksi oppijat voivat esittää kysy­myksiä ohjaajille.

”Asiak­kaiden mie­lestä opiskelu on todella helppoa. Meidän ei tar­vitse ohjata heitä Cla­nedin käy­tössä juuri ollenkaan”, summaa Solitan Cus­tomer Success Manager Tuomas Alivuotila.

Heräsikö sinullakin kiinnostus kehittää yrityksesi koulutusta?

Lähetä meille viesti, niin ker­romme lisää Cla­nedin tar­joa­mista mahdollisuuksista.

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lisää tutkittavaa

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Lue lisää
uutisia & blogeja

Ota askel kohti
parempaa verkko-oppimista
Clanedilla!

Kysy mitä tahansa

Varaa esittely