Kirjaudu

Yhteisöllinen oppiminen työpaikalla. Alihyödynnetty voimavara tiedonjakamiseen.

 | Kirjoittanut: 

Santeri Jaakkola
Sisällysluettelo
  Add a header to begin generating the table of contents
  Book A Demo With Claned

  Nykyisessä nopeasti kehittyvässä työympäristössä, jossa kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää jatkuvaa taitojen kehittämistä ja tiedonjakamista, yhteisöllinen oppiminen on noussut voimakkaaksi lähestymistavaksi. Totuus on, että yhteisöllinen oppiminen on aina ollut osa työpaikan ympäristöä, mutta se on tapahtunut epävirallisesti ja dokumentoimattomasti.

  Ajattele aikaa, jolloin aloitit työskentelyn yrityksessä ja kysyit työkavereilta vinkkejä, ohjausta, mistä löytää asioita tai miten suorittaa tiettyjä tehtäviä; tämä on tavallinen muoto yhteisöllistä oppimista. Työpaikka ei kuitenkaan enää rajoitu yksittäisiin siiloihin; sen sijaan se perustuu tiimien kollektiiviseen älykkyyteen ja rakentavaan vuorovaikutukseen.

  Tämän käytännön ja “piilotetun” tiedon dokumentoinnin, helposti saatavilla olemisen (ajattele hybridi tai etätyötilanteita) sekä sen varmistamisen, että tietotaito ei katoa henkilökohtaisten muutosten tapahtuessa, on keskeinen tekijä organisaation menestykselle.

  Tässä artikkelissa tutustumme yhteisöllisen oppimisen käsitteeseen työpaikalla, sen merkitykseen organisaation kasvun kannalta sekä siihen, miten online-oppimisalustat toimivat mahdollistajina helpottaen ja tehostaen yhteisöllistä oppimiskokemusta.

  Tavoitteenamme on paljastaa yhteisöllisen oppimisen potentiaalia ja sen instrumentaalista roolia menestyvän ja tulevaisuuteen suuntautuneen työvoiman muodostamisessa tutkimalla seuraavia asioita:

  Yhteisöllisen oppimisen ymmärtäminen työpaikalla:

  Yhteisöllinen oppiminen työpaikalla edellyttää joukon yksilöiden aktiivista osallistumista oppimiseen, ongelmanratkaisuun ja tiedonvaihtoon.

  Toisin kuin perinteinen yksin oppiminen, yhteisöllinen oppiminen korostaa sosiaalista vuorovaikutusta, tiimityötä ja jaettuja kokemuksia.

  Se mahdollistaa työntekijöiden hyödyntää kollektiivista älykkyyttään, taitojaan ja näkökulmiaan oppien toisiltaan ja yhdessä toisten kanssa, mikä voi edistää innovaatiota, lisätä tuottavuutta ja luoda kulttuurin jatkuvasta oppimisesta.

  Miten yhteisöllinen oppiminen tapahtuu:

  • Tiimiprojektit ja tehtävät: Yhteisöllinen oppiminen tapahtuu usein tiimiprojektien ja tehtävien muodossa, joissa työntekijät tekevät yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Merkityksellisten vuorovaikutusten ja jaettujen vastuiden kautta yksilöt voivat hyödyntää monipuolisia ideoita, parantaa kriittistä ajattelua ja kehittää vuorovaikutustaitojaan.
  • Epäviralliset työpajat: Nämä voivat olla säännöllisesti järjestettyjä tai spontaaneja tilaisuuksia, avoinna kaikille kiinnostuneille työntekijöille, ja niitä voi järjestää mikä tahansa työntekijä, jolla on taitoja tai tietoa jaettavaksi, mikä voi olla hyödyllistä työssä jollain tavalla.
  • Ongelmien ratkaiseminen/löytäminen yhdessä kollegan kanssa: Tämä voi olla mitä tahansa arkipäiväisistä asioista, kuten pääsyoikeuksien jakamisesta ohjelmistoon tai uuden työkalun toiminnon mahdollistamisesta, monimutkaisiin haasteisiin, kuten palvelun suunnittelun, asiakkaan seurantajärjestelmän toteuttamiseen tai uuden työkalun prototyyppien luomiseen.

  Aina kun ongelmaa on ratkaistava tai tehtävää käsiteltävä, johon osallistuu useampi henkilö, on mahdollisuus yhteisölliseen oppimiseen.

  Lue lisää: 7 tietotyön osaamisen aluetta: Ymmärrä tiedon kirjo organisaation oppimisessa

  Käytännön yhteisöt:

  Käytännön yhteisöt ovat “epävirallisia” oppimistilanteita – siellä ei ole “opettajia” tai “ohjaajia” tai “vastuuhenkilöitä”, vaan kyseessä on ryhmä ihmisiä, joilla on yhteinen mielenkiinto aiheeseen ja vaihteleva asiantuntemuksen taso. Joskus niitä kuvataan sarjana keskenään leikkaavia renkaita – aiheeseen liittyvää paljon kokemusta ja tietoa omaavat ovat sisimmässä renkaassa, keskitason tietämystä omaavat ovat keskimmäisessä renkaassa ja uudet tulokkaat vähäisellä tiedolla ja kokemuksella ovat uloimmassa renkaassa.

  Käytännössä nämä erot eivät ole tärkeitä, mutta ne voivat auttaa hahmottamaan käsitettä. Tärkeä elementti tässä on, että kaikkien tasojen välillä voi olla kommunikaatiota molempiin suuntiin.

  Verkkoyhteisöt ovat usein hyvä esimerkki käytännön yhteisöistä. Pointti on, että ne toimivat horisontaalisessa tiedon jakamisen muodossa.

  Verkkopohjaiset oppimisalustat tarjoavat ihanteellisen tilan käytännön yhteisöjen luomiseen työympäristöissä. Ne voivat lisätä ammattimaisuuden, vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden tasoa, joka on tarpeen ammatillisissa ympäristöissä tavalla, jota Reddit, Facebook tai LinkedIn-ryhmä eivät välttämättä tarjoa.

  Nämä yhteisöt kokoavat yhteen samanmielisiä ihmisiä tai samankaltaisissa rooleissa olevia henkilöitä, mahdollistaen heidän verkostoitumisensa, tiedon jakamisensa ja yhteistyönsä todellisten haasteiden ratkaisemisessa.

  Alusta toimii virtuaalisena kohtaamispaikkana, jossa työntekijät voivat keskustella, esittää kysymyksiä ja oppia toisiltaan. Ne voivat olla hieno tapa edistää ammatillista kehitystä mahdollistamalla ja kannustamalla yksilöitä oppimaan ja kehittämään uusia taitoja ja kiinnostuksen kohteita rennolla ja epämuodollisella tavalla. Ne voivat tarjota lisävalaistusta tietovajeisiin tai taitoihin, joita työntekijät haluavat kehittää myöhemmin muodollisemmin.

  Vertaisoppiminen ja mentorointi:

  Yhteisöllistä oppimista voidaan edistää vertaisoppimisen ja mentorointiohjelmien avulla. Verkkopohjaiset oppimisalustat tarjoavat ominaisuuksia kuten keskustelufoorumeita, chat-toimintoja ja mentorointiohjelmia, jotka kannustavat työntekijöitä oppimaan toisiltaan, jakamaan asiantuntemustaan ​​ja hakemaan ohjausta. Tämä voi olla erityisen tärkeää perehdytyksen aikana tai sisäisten roolimuutosten yhteydessä.

  LUE: Clanedin online-oppimisen sanasto

  Yhteisöllisen oppimisen merkitys työpaikalla:

  Tehostettu ongelmanratkaisu:

  Yhteisöllinen oppiminen kannustaa työntekijöitä yhdistämään kollektiivista viisauttaan monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Työskentelemällä yhdessä yksilöt voivat tunnistaa innovatiivisia ratkaisuja, käsitellä haasteita useista näkökulmista ja oppia toistensa näkemyksistä, mikä johtaa tehokkaampaan ongelmanratkaisuun.

  Tiedon jakaminen ja siirtäminen:

  Yhteisöllisessä oppimisympäristössä tieto virtaa vapaasti. Työntekijät voivat jakaa asiantuntemustaan, kokemuksiaan ja oivalluksiaan, edistäen tiedon siirtoa organisaatiossa. Tämä auttaa paitsi säilyttämään instituutionaalista tietoa, myös varmistamaan, että oppiminen on demokratisoitua ja kaikkien saavutettavissa.

  Lisääntynyt sitoutuminen ja motivaatio:

  Yhteisöllinen oppiminen edistää kuulumisen ja osallistumisen tunnetta työntekijöiden keskuudessa. Osallistumalla aktiivisesti ryhmätoimintaan yksilöt kokevat tulleensa arvostetuiksi, motivoituneiksi ja yhteydessä organisaation tavoitteisiin. Tämä puolestaan johtaa korkeampaan työtyytyväisyyteen ja positiivisempaan työkulttuuriin.

  Online-oppimisalustojen hyödyntäminen yhteisölliseen oppimiseen:

  Saumaton viestintä ja yhteistyö:

  Online-oppimisalustat tarjoavat erilaisia viestintävälineitä, kuten keskustelufoorumeita, chat-toimintoja ja videoneuvottelumahdollisuuksia. Nämä ominaisuudet mahdollistavat työntekijöiden yhteydenpidon, yhteistyön ja osallistumisen reaaliajassa, riippumatta maantieteellisistä rajoituksista.

  Jaetut oppimateriaalit:

  Online-oppimisalustat tarjoavat keskitetyn tietopankin, joka sisältää videoita, artikkeleita ja interaktiivisia moduuleja. Tämä jaettu tietopohja antaa työntekijöille mahdollisuuden käyttää relevantteja resursseja, vaihtaa tietoa ja osallistua toistensa oppimismatkalle.

  Yhteenveto

  Yhteisöllinen oppiminen työpaikalla on muodostunut välttämättömäksi lähestymistavaksi nykypäivän nopeatempoisessa ja keskinäisesti riippuvaisessa maailmassa. Se korostaa kollektiivisen älykkyyden voimaa, edistää jatkuvan oppimisen kulttuuria ja ajaa organisaation kasvua.

  Online-oppimisalustojen myötä yhteisöllinen oppiminen on saanut merkittävän lisäpotkun. Nämä alustat tarjoavat saumattoman viestinnän, jaetut resurssit sekä mahdollisuudet tiedonvaihtoon, mikä mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen yhteisölliseen oppimiseen riippumatta maantieteellisistä rajoituksista.

  Yhteisöllisen oppimisen omaksumisen avulla organisaatiot voivat parantaa ongelmanratkaisukykyään, edistää tiedon jakamista ja siirtoa sekä lisätä työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Yhteisöllinen oppiminen ei ainoastaan edistä kuulumisen ja voimaantumisen tunnetta, vaan varmistaa myös tiedon demokratisoinnin organisaatiossa. Tämän seurauksena työntekijät kokevat tulleensa arvostetuiksi, motivoituneiksi ja yhteydessä organisaation tavoitteisiin, mikä johtaa positiivisempaan työkulttuuriin ja korkeampaan työtyytyväisyyteen.

  CLANED on perustamisestaan lähtien keskittynyt helpottamaan ja tukemaan sosiaalista oppimista online- ja hybridiympäristöissä sekä auttamaan organisaatioita hyödyntämään oppimisen ja kehittämisen voimaa haluamiensa tulosten saavuttamiseksi – olipa kyse sitten sujuvammasta perehdyttämisprosessista, ammatillisen kehityksen tukemisesta tai työvoiman päivittämisestä ja tulevaisuuden varmistamisesta.

  Asiantunteva oppimistiimimme kehittää jatkuvasti innovatiivisia ideoita, työkaluja ja malleja auttamaan oppimis- ja koulutusohjelmien luomisessa. Ota yhteyttä meihin ja opi jotain uutta! Nykypäivän nopeasti muuttuvassa työympäristössä, jossa kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää jatkuvaa panostusta taitojen kehittämiseen ja tiedon jakamiseen, yhteisöllinen oppiminen on noussut voimakkaaksi lähestymistavaksi. Totuus on, että yhteisöllinen oppiminen on aina ollut osa työpaikan ympäristöä, mutta sitä on toteutettu epävirallisesti ja dokumentoimattomasti.

  Book A Demo With Claned
  Jaa tämä artikkeli
  Lisää tutkittavaa